STATUTTER FOR SOLARIEFORENINGEN

Foreningen ble vedtatt stiftet den 22. februar 2017 på Thon Hotel Gardermoen
Siste vedtektsendring den 22. februar 2017.

§ 1

Foreningens navn er Solarieforeningen (SF)

§ 2

Foreningen har til hensikt å virke for ett økende solariemarked, en sunn utvikling innen bransjen, opprettholdelse av god kvalitet og standard samt overholdelse av gjeldende lover og bestemmelser. Foreningen skal likeledes oppta kontakt med relevante myndigheter og lovgivere for å påvirke disse slik at bransjen hele tiden har best mulig rammebetingelser. Foreningen skal dessuten søke å representere bransjen ovenfor media og allmennheten.

§ 3

Foreningens adresse er ved formannen.

§ 4

Alle firma som er tilknyttet solariedrift kan skriftlig søke om medlemskap. Enkeltstående selskap med solariedrift må være innmeldt hos Statens Strålevern og må sammen med søknad om medlemskap vedlegge godkjent innmeldingsskjema fra Strålevernet.

 § 5

Foreningen har 3 former for medlems tilknytning

1)    A- Medlemsskap – 10 stemmer

2)    B- Medlemsskap – 3 stemmer

3)    Studio medlemsskap – 1 stemme

Medlemsavgift og årsavgift fastsettes av foreningens årsmøte

§ 6

Medlemmene skal rette seg etter foreningens regler samt beslutninger foretatt av styret.

§ 7

Medlemskap opphører gjennom utmeldelse eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig med 1 måneds frist før hvert årsskifte hvorved medlemskapet kan opphøre.

Medlemmer som ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser mot foreningen, kan med umiddelbar virkning ekskluderes fra foreningen gjennom styrevedtak. Det samme gjelder dersom noe medlem handler mot foreningens vedtekter. Beslutning om eksklusjon krever alminnelig flertall i styret . Medlemmer som ikke lengre er med i foreningen, har ingen krav mot foreningens eiendeler.

§ 8

Hvert medlem skal betale årlig medlemsavgift. Denne fastsettes på det årlige medlemsmøtet og faktureres til betaling 14 dager etter at medlemsmøte er avholdt. Alle nye medlemmer skal betale medlemsavgift ved innmeldelse tilsvarende den brøkdel som er igjen av året.

§ 9

Foreningen tegnes av formannen eller to styremedlemmer i fellesskap. Disponering av foreningens bankkonti fordeler seg tilsvarende.

Foreningens ansvar begrenser seg til foreningens eiendeler.

§ 10

Foreningens gjøremål ivaretas av styret. Styret består av 5 A- Medlemmer. B og Studio medlemmer kvalifiserer ikke til styre deltagelse. Styret er beslutningsdyktig med minst 3 medlemmer tilstede.

§ 11

Styret skal igangsette de tiltak de finner nødvendig, føre regnskap over foreningens drift, avgi årsregnskap med balanse og resultat, ansette personer i foreningens administrasjon samt annethvert år velge en formann for foreningen. Styret skal også innkalle til års og medlemsmøter.

§ 12

Dagsorden for års og medlemsmøter fastsettes av styret. Alle års og medlemsmøter skal ledes av foreningens formann eller den av styrets medlemmer han utser ved evt. eget fravær.

§ 13

Ved års og medlemsmøter har vært medlem stemmer iht.medlemsskaps nivå. Minst halvparten av A og B medlemmer må være representert for at års og medlemsmøter er gyldig. Alle medlemmer skal ha innkalling til ordinært årsmøte senest 14 dager før møte, og sakspapirer i hende senest 7 dager før møte. Hastemøter kan innkalles med senest 3 dagers varsel.

§ 14

For at vedtektsendringer skal kunne foretas, må minst 75 % av A- og B medlemmene være tilstede på medlemsmøte. Forslag om dette må dessuten være formannen i hende senest 4 uke før et medlemsmøte. Det kreves 2/3 flertall for at et endringsforslag skal vedtas. Styret kan med vanlig flertall forkaste evt. forslag til vedtektsendringer.

§ 15

Foreningen skal kunne oppløses hvis alle A og B medlemmene er enig om dette eller også hvis to medlemsmøter etter hverandre vedtar dette med ¾ flertall. Medlemsmøte skal ved oppløsning bestemme hva man skal gjøre med foreningens eiendeler.